A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint minden adófizető évente rendelkezhet az összevont adóalapjának 1%-ról, oly módon hogy a NAV által közzétett felajánlásra jogosult civil szervezetek listáján szereplő szervezetek közül választhat egyet.

Ahhoz, hogy a civil szervezet (egyesület, alapítvány, a törvényben megjelölt más szervezet) szerepjen a NAV felajánlási listáján, a jogszabályban előírt kritériumoknak kell megfeleljen és a tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig, az „EGYREG” elnevezésű adatlapot be kell nyújtani a NAV-hoz, melyen szerepelnek a kiutaláshoz szükséges adatok. Az adatlap csak elektronikus formában küldhető be és az október 2.-a jogvesztő határidő. Az elfogadott regisztráció visszavonásig érvényes.

Az adatlaphoz csatolni kell a szervezet nyilvántartásba vételéről szóló végzés másolatát, mely szerint 2 éve nyilvántartásba lett véve, a hatályos létesítő okirat másolatát és nyilatkozatot arról, hogy közhasznú tevékenységet végez.

A közhasznú tevékenység nem egyenlő a közhasznúsági státusszal. Bármely szervezet végezhet közhasznú tevékenységet akkor is, ha egyébként nem közhasznú szervezetként van nyilvántartva.

És, hogy mi is az a „közhasznú” tevékenység? Erre a civil törvény adja meg a választ: Civil törvény 2. § 20. – minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (1) bekezdése szerint közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat.

Sportegyesületek esetében a sporttörvényt javasoljuk alapul venni.

Fontos tudni, hogy bár a civil szervezet regisztrációját a következő adóévekben is figyelembe veszi a NAV, a magánszemélyeknek minden évben újra rendelkeznie kell adója egy százalékáról.

A civil szervezetek csak akkor lehetnek kedvezményezettek, ha a létesítő okiratuk szerint közvetlen politikai tevékenységet nem folytatnak, pártoknak anyagi támogatást nem nyújtanak és szervezetük pártoktól független.

Ha a regisztrációt követően a szervezet már nem felel meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény 4. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek, azt a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a NAV-nak az EGYREG jelű adatlapon. (EGYREG-02-BEJELENTÉS). A NAV a bejelentést követően törli a civil szervezetet a kedvezményezettek nyilvántartásából. A NAV hivatalból törli a civil szervezetet a kedvezményezetti listáról, ha tudomást szerez a kedvezményezett törléséről vagy közhasznú tevékenységet  már nem folytató szervezetté történő átalakulásáról, illetve, ha nem felel meg a  fent említett törvényi feltételeknek.

Az adó 1 % gyűjtése érdekében a szervezetnek közölnie kell az adószámát az adózó magánszemélyekkel.  A kedvezményezett civil szervezet reklám és marketing célú tevékenységet végezhet az 1% gyűjtés érdekében, melynek költsége nem haladhatja meg a felhasznált összeg tíz százalékát, de legfeljebb 10 millió forintot.

A NAV a kedvezményezetteket megillető összegről szeptember 15-éig az internetes honlapján tájékoztatást tesz közzé, illetve a felajánlott összeget a regisztrációt követő év szeptember 30-áig utalja át.

A civil szervezetnek a kiutalt összeg felhasználását, az átutalást követő második év május 31-ig a KOZ elnevezésű nyomtatványon el kell számolnia vagy nyilatkoznia az összeg tartalékolásáról. A NAV jogosult ellenőrizni a kiutalt összeg felhasználását, mely során, ha megállapítást nyer, hogy közhasznú cél szerinti felhasználás nem valósult meg, akkor az átutalt összeget vissza kell fizetnie a civil szervezetnek.

Fontos kiemelni, hogy a kedvezményezett működésével kapcsolatos költségként elszámolható összeg együttesen sem haladhatja meg a felhasználás évében felhasznált összeg 25 százalékát, de legfeljebb a 25 millió forintot.

Ha civil szervezet rendelkezik saját internetes felülettel, a felhasználást követő év május 31-ig kötelesek a közleményt ezen a felületen is közzétenni azzal és ezt a közleményt 1 évig nem lehet onnan eltávolítani.

Ha a kedvezményezett a közleményre vonatkozó szabályoknak nem vagy hibásan tett eleget, a NAV kizárja a szervezetet a rendelkező évben tett felajánlásokból történő részesedés lehetőségéből.