Jogszabályok

A civil szervezetekkel kapcsolatos főbb jogszabályok:

– MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

– AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CLXXV. TÖRVÉNY (CIVIL TÖRVÉNY)
– MAGYARÁZATOK AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV ÉS A CIVIL TÖRVÉNY CIVIL 
SZERVEZETEKET ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEIHEZ
– SEGÉDLET A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÁTTEKINTÉSÉHEZ

– A CIVIL SZERVEZETEK BÍRÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSÁRÓL ÉS AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGŐ ELJÁRÁSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CLXXXI. TÖRVÉNY (CNYTV.)

– A TÁRSADALMI SZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK ÜGYVITELI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 6/1989. (VI. 8.) IM RENDELET

– A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY (ÚJ PTK.)

– POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁTMENETI ÉS FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI CLXXVII. TÖRVÉNY (ÚJ PTK.)

– A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY (PP.)

– A CIVIL SZERVEZETEK BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN ALKALMAZANDÓ ŰRLAPJAIRÓL SZÓLÓ 11/2012. (II. 29.) KIM RENDELET

– A CÉGNYILVÁNOSSÁGRÓL, A BÍRÓSÁGI CÉGELJÁRÁSRÓL ÉS A VÉGELSZÁMOLÁSRÓL SZÓLÓ 2006. ÉVI V. TÖRVÉNY (CTV.)

– A CSŐDELJÁRÁSRÓL ÉS A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1991. ÉVI IL. TÖRVÉNY (CSTV.)

– A CIVIL SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSA, AZ ADOMÁNYGYŰJTÉS ÉS A KÖZHASZNÚSÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ 350/2011. (XII. 30.) KORM. RENDELET

– A CIVIL SZERVEZETEK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ INFRASTRUKTÚRA-TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ 554/2013. (XII. 31.) KORM. RENDELET

– A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAPPAL KAPCSOLATOS EGYES KÉRDÉSEKRŐL SZÓLÓ 5/2012. (II. 16.) KIM RENDELET

– A KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

– A SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY

– A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYES EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 224/2000. (XII. 19.) KORM. RENDELET

– AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCV. TÖRVÉNY A VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 368/2011. (XII. 31.) KORM. RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

– A KÖZPÉNZEKBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CLXXXI. TÖRVÉNY

– A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MEGHATÁROZOTT RÉSZÉNEK AZ ADÓZÓ RENDELKEZÉSE SZERINTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI CXXVI. TÖRVÉNY (SZFTV.)

– A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MEGHATÁROZOTT RÉSZÉBEN AZ ADÓZÓ RENDELKEZÉSE SZERINT RÉSZESÍTETT KEDVEZMÉNYEZETTEKNEK ÁTUTALT ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZLEMÉNY FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEIRŐL SZÓLÓ 9/2008. (IV. 10.) PM–SZMM EGYÜTTES RENDELET

– A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY (SZJA. TV.)

– AZ ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY (ITV.)

– AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CXXVII. TÖRVÉNY

– AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY

– A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY

– EGYES VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL SZÓLÓ 2007. ÉVI CLII. TÖRVÉNY (VNYTV.)

Egyes szervezettípusokra vonatkozó egyéb jogszabályok:

– A SPORTRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI I. TÖRVÉNY (SPORTTV.)

– A POLGÁRŐRSÉGRŐL ÉS A POLGÁRŐRI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CLXV. TÖRVÉNY

– A LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG JOGÁRÓL, VALAMINT AZ EGYHÁZAK, VALLÁSFELEKEZETEK ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CCVI. TÖRVÉNY (EHTV.)

– A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ 1989. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY

– AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ PÉNZTÁRAKRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI XCVI. TÖRVÉNY (ÖPT.)

– A MUNKAVÁLLALÓI RÉSZTULAJDONOSI PROGRAMRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XLIV. TÖRVÉNY

– AZ EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁSRÓL SZÓLÓ 2014. ÉVI LXXV.TÖRVÉNY

– A VAD VÉDELMÉRŐL, A VADGAZDÁLKODÁSRÓL, VALAMINT A VADÁSZATRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI LV. TÖRVÉNY

– AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNY ÉS EGYES KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2006. ÉVI LXV. TÖRVÉNY

– A NEMZETISÉGEK JOGAIRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CLXXIX. TÖRVÉNY

Forrás: civil.info.hu