Az éves beszámolójukat a civil szervezeteknek minden év május 31-ig kell beadniuk az Országos Bírósági Hivatal oldaláról, az alábbi link segítségével letölthető nyomtatványok használatával:

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok 

Nem közhasznú szervezet papír alapon is benyújthatja beszámolóját, közhasznú szervezet kizárólag elektronikusan adhatja be

Tartalmi elemek:        

 •           mérleg (egyszerűsített mérleg)
 •           eredménykimutatás (eredménylevezetés)
 •           kiegészítő melléklet a  kettős könyvvitel esetében  (Ec tv. 29.§. 2/c)
 •           közhasznúsági melléklet (minden civil szervezet köteles készíteni, Ec tv.29.§. 3.)

A kiegészítő melléklet részei      

 •           támogatási programok keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként
 •           a támogatási program keretében visszatérítendő  kapott  támogatásokra vonatkozó adatokat – részletezve

Közhasznúsági melléklet elemei   

 •          a közhasznú tevékenységek,  fő célcsoportjai, eredményeit,
 •          a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat,
 •          a vagyon felhasználását részletező kimutatást,
 •          a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását,
 •          a vezető tisztségviselőknek (akik juttatásban részesültek) tisztségét, és a juttatás összegét

A nem közhasznú szervezeteknek is be kell adniuk a közhasznúsági mellékletet!

Számtalan olyan civil szervezet van, amelyek céljaik elérése érdekében feltehetően már évek, vagy évtizedek óta semmilyen tevékenységet nem folytatnak. A törvény által meghatározott kötelezettségek ezekre a szervezetekre is vonatkoznak, a civil eljárási jogban nincs lehetőség a működés szüneteltetésére.


Minden élő civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.) 30. § (1) bekezdés alapján.)

A letétbe helyezési kötelezettségének azzal tesz eleget a civil szervezet, hogy a beszámolót és közhasznúsági mellékletet postai úton, vagy elektronikusan  az
ügyfélkapun keresztül  megküldi Országos Bírósági Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 16., postacím: 1363 Pf.: 24.) részére. A letétbe helyezett beszámolót az OBH teszi közzé
a bíróságok központi honlapján (
www.birosag.hu) a névjegyzéki adatok mellett. Ezáltal a közzétett beszámoló a nyilvános névjegyzék része, közhiteles, mindenki számára
ingyenesen hozzáférhető, megtekinthető.

A május 31i határidő elmulasztása esetén a beszámoló beküldésére  a közhasznú jogállású szervezeteket kivéve  további egy év áll rendelkezésre. Ha a civil szervezet az egy éves türelmi időn belül sem tesz eleget a beszámoló és közhasznúsági melléklet letétbe helyezési kötelezettségének, a bíróság 15 napos határidővel  pénzbírság terhe mellett  felhívja a szervezetet a mulasztás pótlására. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a bíróság 10 000 forinttól 900 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtja a mulasztó szervezetet. A be nem fizetett pénzbírság behajtásáról a Nemzeti Adó és Vámhivatal gondoskodik.

A bíróság a beszámoló letétbe helyezésére történő felhívások kiküldése sorászembesült azzal a törvénysértő mulasztással, hogy nagyon sok civil szervezet nem
veszi át a székhelyre küldött leveleket, nem gondoskodik a székhelyén a hivatalos iratok átvételéről. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság ebből kifolyólag is megindíthatja a szervezet ellen a törvényességi felügyeleti eljárást!

Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét arra, hogy  amennyiben már nem működnek, és a jövőben sem várható, hogy a céljaik megvalósítása érdekében tevékenykedni tudnak  képviselőjük, más jogilag érdekelt személy, illetve alapítvány esetén az alapító útján kezdeményezhetik a szervezet esetében a jogutód nélküli megszűnés bekövetkezését eredményező ok megállapítását.


A bíróság akkor állapítja meg a jogutód nélküli megszűnési ok bekövetkezését, ha az egyesület:

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt,
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett,

c) megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem
határoztak meg,

d) tagjainak száma hat hónapon keresztül a Ptk.ban meghatározott legkisebb létszám
alá csökken feltéve, hogy az a)c) pont szerinti esetekben az abban foglaltakra
figyelemmel az egyesület nem határozott a megszűnéséről.


Alapítvány esetében:

a) az alapítványt határozott időre alapították és a meghatározott időtartam eltelt
b) az alapítvány megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett,

c) az alapítvány célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg,

d) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy
más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód,

e) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytatott
tevékenységet.


A kérelmet
 https://birosag.hu/nyomtatvanyok/megszunesselvegelszamolassaltorlesselkapcsolatoskerelmek/szervezetjogutod weboldalon megtalálható Pk157jelű, a Szervezet jogutód nélküli megszűnését eredménye-ző ok megállapítására irányuló kérelem megnevezésű űrlapon kell előterjeszteni. A bíróság a kérelem pozitív
elbírálását követően két irányban folytathat hivatalból eljárást: ha a civil szervezetnek maradt vagyona, illetve tartozása, akkor elrendeli a kényszervégelszámolását, ha nem merül fel adat arra nézve, hogy a civil szervezetnek vagyona van, egyszerűsített törlési eljárásnak van helye.